Bootky sponosorem na Pole Art Experience 2019.

Bootky partnerem projektu Predators Squad vol.2
30 listopada 2018
Mężczyźni w Pole Dance – Evgeny Grishlov
29 grudnia 2018

Po raz 3 w Polsce !!!

III Międzynarodowe Mistrzostwa Pole Dance – Pole Art Experience !!!

Pole dance to sport połączony ze sztuką, ciężki trening zestawiony z wyrafinowanym przekazem, siła i niesamowita sprawność fizyczna zespolona z wyrazem artystycznym.

Tak właśnie postrzegamy ten sport. Nasze zawody skupiają się głownie na artystycznej jego stronie, zatem czekają Państwa niesamowite emocje sportowe połączone z

sensualnymi doznaniami artystycznymi !!

Pole Art Experience to:

• Międzynarodowe Gwiazdy w Jury

• Zawodnicy z całej Europy

• Nowość – po raz drugi u nas na międzynarodowych zawodach pojawia się kategoria dziecięca i męska

• Specjalistyczne warsztaty

• Spektakularna oprawa artystyczna

• Multimedialna scena

• Stoiska wystawiennicze z bogatą ofertą produktową

• Nowoczesny obiekt szkoły baletowej Dołącz do nas , czekamy na wspólne sportowe wyzwanie.

Bootky mają zaszczyt być jednym ze sponsorów tego ważnego wydarzenia!

Wszystkich serdecznie zapraszamy 🙂

 

 

Regulamin zawodów Pole Art Experience International Championship 3:

§ 1.Organizatorem „POLE ART EXPERIENCE INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP” Poland – Opole 2019 (zwane dalej zawodami) jest CF BOX s.c Anna Łotecka-Dabbachi , Łukasz Dabbachi , ul. Budowlanych 4 a , 45-005 Opole , NIP : 754-30-74-377 oraz Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner , KRS : 0000691681
§ 2. Zawody odbędą się 9 marca 2019 r. w Szkole Baletowej – Sztuki Tańca Ramada w Opolu przy ul. Jodłowej 31
§ 3. Celem zawodów jest popularyzacja dyscypliny oraz ukazanie artystycznego wyrazu Pole Art . Przy ocenie głównie liczy się kreatywność zawodnika i artyzm.
§ 4. Start zawodów przewidziany jest na godz. 10.00 w dniu 9 marca 2019r. Szczegółowy plan zawodów pojawi się nie później niż 7 dni przed zawodami. Finaliści zostaną poinformowani drogą mailową o szczegółach rejestracji oraz programie zawodów.
§ 5. KATEGORIE :
a) kategoria DEBIUTY – dzieci od 6 do 9 roku życia, pierwszy raz na scenie bez doświadczenia scenicznego w Pole Dance
b) kategoria YOUNG​ 1 – dzieci od 8 do 10 roku ​życia, bez podziału na płeć
c) kategoria YOUNG 2 – dzieci od 11 do 14 roku życia
d) kategoria JUNIOR​ – m​łodzież od 14 do 17 roku życia
e) kategoria AMATOR​ – kobiety powy​żej 18 roku życia, które nie zajmują się zawodowo tańcem Pole Dance, mogły brać udział w zawodach, ale nie zajęły miejsca na podium lub są kursantkami
f) kategoria SEMI PRO – ​ kobiety, które trenuj​ą nie więcej niż trzy lata, mogą być instruktorem, zajęły miejsce na podium w kategorii amator, natomiast nie zdobyły żadnego tytułu w kategorii Semi Pro lub wyższej.
g) kategoria PROFESSIONAL–​ kobiety trenujące więcej niż trzy lata i startowały w zawodach mogą być instruktorem, stanęły na podium w kategorii niższej.
h) kategoria ELITE- kobiety, które​ zajmują się Pole Dance ponad 5 lat, bądź zdobyły miejsce na podium na zawodach krajowych i międzynarodowych .
i) kategoria MEN m​ężczyźni powyżej 18 roku życia
Zawody w danej kategorii odbędą się przy minimum 3 zawodnikach. W przypadku gdy dana osoba prezentuje wysoki poziom, a nie jest instruktorem sędziowie po obejrzeniu video kwalifikacyjnego mają prawo wpisać danego uczestnika do innej kategorii, o czym zostanie poinformowany drogą mailową.
§ 6. ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJE:
1. Każda osoba chcąca wziąć udział w zawodach zobowiązana jest do przesłania poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub jego skanu na adres poleart.opole@gmail.com​, oraz linku do filmu prezentacyjnego lub video z własnym pokazem w formie załącznika. Za osoby niepełnoletnie formularz zgłoszeniowy z odpowiednią adnotacją podpisuje rodzic. Czas nagrania video filmu do kwalifikacji od 1 min do maks. 3 min. Opłata za film video kwalifikacyjny wynosi 50 zł lub 12 euro.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31.12.2018 r.
3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie fan page w notatkach: https://www.facebook.com/ZawodyPoleDance/
-4. Do finału zostanie zakwalifikowanych max. 10 osób z każdej kategorii. Finaliści zostaną wybrani przez komisję konkursową składającą się z 3 osób.
5. Ogłoszenie wyników najpóźniej do 15.01.2019 r.
§ 7. WARUNKI I KOSZTY UDZIAŁU
1. Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych do finału zawodów jest dokonanie wpłaty za udział przelewem na konto bankowe- 44 1140 2004 0000 3402 7721 8779 w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji od organizatora o kwalifikacji finałowej.
2. Opłata za udział finalistów w kategorii DEBIUTY, YOUNG 1 i 2, JUNIOR wynosi 80 z​ł .​
3. Opłata za udział finalistów w kategorii AMATOR, SEMI PRO, PROFESIONAL, ELITE, MEN wynosi 100 zł.
§ 8. NAGRODY
1. W każdej kategorii za 3 pierwsze miejsca przewiduje się nagrody rzeczowe lub pieniężne. Szczegóły o puli nagród zostaną podane w terminie późniejszym po dokonaniu ostatecznych ustaleń ze sponsorami.
§ 9. ​ SCENA ORAZ DR​ĄŻKI
1. Zawodnicy będą mieć do dyspozycji 2 rury (statyczną i obrotową). Przewidywana średnica 42mm lub 45mm. Szczegółowa informacja i plan sceny zostanie podany zawodnikom do 15.02.2019r.
§ 10. ZAWODNICY – FINALIŚCI
1. Zawodnik przystępując do finału zawodów oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i akceptuje jego warunki.
2.Zawodnik przystępując do finału oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne mogące wpłynąć na pogorszenie jego stanu w trakcie konkursu.
3. Zawodnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące udział w zawodach sportowych oraz dokument tożsamości potwierdzający ukończone 18 lat w dniu zawodów z wyjątkiem kategorii DEBIUTY, YOUNG i JUNIOR).
4. Zabrania się w dniu zawodów spożywania alkoholu, używek, narkotyków, substancji odurzających oraz innych substancji mogących wpłynąć na stan zawodnika.
5 .Zawody są dostępne dla kandydatów zagranicznych.
§11. ​ ZASADY OCENY – KRYTERIA S​ĘDZIOWSKIE
1. Artyzm tj: artystyczna i emocjonalna interpretacja, oryginalność, płynność, choreografia na scenie, strój, fryzura makijaż, ogólny wyraz artystyczny, przekaz, historia, rekwizyty, oryginalność.
2. Umiejętności na rurze tj: płynność – płynność ruchu na rurze, technika -sposób wykonywania trików, poprawne przechodzenie z figury do figury. Zręczność -figury podkreślające rozciągnięcie, linie. Siła- figury podkreślające fizyczną siłę uczestnika, choreografia.​
3. Redukcja punktów : opadanie, poślizgnięcia, awarie-dysfunkcje stroju, nieodpowiednie ruchy.
4. Szczegóły kryteriów i punktacja znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną część.
§ 12. DYSKWALIFIKACJA
1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za :
a) nieprzestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie lub uwag organizatora
b) niestosowny strój (erotyczny lub odsłaniający intymne części ciała)
2. O dyskwalifikacji decyduje jury konkursowe.
§13. INFORMACJE DLA ZAWODNIKA – MUZYKA I KOSTIUM
1. Występ zawodnika nie może przekraczać 3 min ,w przypadku kategorii DEBIUTY, YOUNG I JUNIOR, w pozostałych kategoriach 3.30-4.00min Utwory muzyczne zawierające słowa wulgarne i przekazy nawołujące do nienawiści lub dźwięki erotyczne są zabronione. Zapis muzyczny powinien być przesłany na maila organizatora w formacie mp3 do 15.02.2019r.
2. Wybór kostiumu należy do zawodnika. Zabrania się wystąpień topless, w koronkowej erotycznej bieliźnie, lub w stroju nie zasłaniającym intymnych części ciała. Obuwie dozwolone to : buty do tańca, baletki i inne dostępne obuwie gimnastyczne. Obuwie musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników i jury. Pozostała dozwolona garderoba, jeżeli istnieje taka konieczność to: ochraniacze na łokcie, kolana, rękawiczki. Użycie skomplikowanych dodatków do choreografii należy zgłosić organizatorowi. Na montaż organizator przewiduje 3 minuty przed występem.
3. Wszelkie makijaże sceniczne są dozwolone pod warunkiem, że będą trwałe i nie będą powodować zabrudzeń sceny, drążków. Akcesoria nie powinny utrudniać występu własnego oraz innym. Atestowane produkty typu magnezja ułatwiające występ są dozwolone.
§14 . ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU/ POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Udział poprzez zgłoszenie w POLE ART EXPERIENCE​ Poland-Opole 2019 oznacza nieodpłatną zgodę zawodnika/ uczestnika na dokonywanie rejestracji fotograficznej i zapisów video wszystkich prezentacji jak również dalsze ich wykorzystanie przez organizatora poprzez publikację i emisję w dowolnych mediach. Przetwarzanie danych osobowych, wizerunku jest niezbędne do realizacji wydarzenia i związane z charakterem organizacji zawodów.
2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest CF BOX s.c Anna Łotecka-Dabbachi , Łukasz Dabbachi , ul. Budowlanych 4 a, 45-005 Opole, NIP : 754-30-74-377 reprezentowane przez Annę Łotecką-Dabbachi i Łukasza Dabbachi mail: poleart.opole@gmail.com Inspektora danych osobowych nie powołano.
3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego i akceptacja postanowień regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zawodników ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 z póź. zm. O Ochronie Danych Osobowych) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 6, art. 9.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyrażono. Oświadczenie o wycofaniu zgodny można przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.
5. Administrator zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
b) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania i migracji danych,
c) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi maili i systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie podmiotów upoważnionych z racji umów powierzenia danych
d) dochowania szczególnej staranności, aby podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.
6. Zawodnik / uczestnik powierzający dane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dotyczących go, narusza przepisy RODO lub właściwej ustawy dot. ochrony danych osobowych.
§15. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają odrębnej decyzji organizatora i są ostateczne.
2.Regulamin obowiązuje od 5.11.2018r.

 

Podziel się...Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *